A maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség

A Kormány 510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§ (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az autizmus spektrumzavarral élő személy
a) a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított
aa) tagsági igazolvánnyal,
ab) a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását
igazoló dokumentummal,
b) orvosi igazolással
igazolhatja állapotát.”
(2) Az R. 1. § (1) bekezdésében a „hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével” szövegrész helyébe a „hatodik
életévét be nem töltött kiskorú, valamint az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Még szintén érdekelhet...

Comments are closed.